rechtsgebiedenRechtsgebieden

Rechtsgebied,,, ook wel rechtsmacht genoemd, bestaat uit verschillende onderwerpen van juridische conflicten tussen verschillende partijen. Dit betekent dat de uitvoerende, wetgevende en de rechtsprekende, de macht bezit over specifieke jurisdictie. Hieronder volgen enkele categorieën van rechtsgebieden.

Strafrecht

In Nederland dient men zich aan alle wettelijke regels te houden. Wanneer deze worden overtreden, is er sprake van een strafbaar feit. Hier is een lichte straf aan verbonden en zullen er juridische stappen in worden ondernomen. Hiervoor zal er een strafrechtadvocaat moeten worden ingeschakeld. Tevens kan er ook een misdrijf zijn uitgevoerd, dit strafbare feit kan ernstige gevolgen hebben door geweldpleging, inbraak, vandalisme enzovoorts. Dit zal zwaarder worden bestraft. Een strafrechtadvocaat zal voor optimale bescherming van alle rechten van de cliënt garant staan voor een correcte toepassing betreft het strafrecht en de procesregels in het strafproces. Lees verder

Civiel recht

Een ander woord voor burgerlijk rechter is civiele rechter. Deze rechter behandelt een rechtszaak tussen twee partijen. Onder de rechtsgebieden bestaat ook, civiel recht. Dit is een onderling gemeen tussen burgers, maar ook kan dit een gemeen betreffen tussen stichtingen of bedrijven. Echter zijn de civiele zittingen openbaar, dit betekent dat de zitting toegankelijk is voor publiek. In het geval van familiezaken is er wel de mogelijkheid dit achter gesloten deuren te behandelen. Is er een zaak dat aan de civiele rechter moet worden voorgedragen? Dan zal daar griffierechten voor betaald moeten worden. Lees verder

Contractenrecht

Binnen het contractenrecht worden zaken behandelt die te maken hebben met een overeenkomst of wel contract dat is afgesloten. Contracten tussen werknemer en werkgever en of samenwerking met een derden partij kunnen grote gevolgen hebben als deze overeenkomst die is ondertekend niet worden nageleefd. Dit zal juridisch behandeld moeten worden. Lees verder

arbeidsrechtArbeidsrecht

Regels die gelden in het dienstverband van een werkgever die niet worden nageleefd door de werknemer, kan een juridische kwestie worden. Beide partijen zullen hiervoor een advocaat moeten inschakelen. In het arbeidsrecht kan het gaan over afspraken die zijn gemaakt waar de algemene regels voor gelden. Echter kan dit ook wettelijke regels betreffen die niet zijn nageleefd. Lees verder

Huurrecht

Huurrecht staat in verband met de verhuur van een woning, of het verhuren van een voertuig of dergelijke. Dit rechtsgebied heeft hiervoor zijn voorwaarden aan de orde die op het contract aanwezig is en waar voor getekend is door beide partijen. Als de contractregels niet worden nageleefd? Dan zal hiervoor een advocaat worden ingeschakeld om voor beide partijen tot een passende oplossing te kunnen komen. Lees verder

Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht betreft het aanvragen van een scheiding, alimentatie, naamswijziging en derden zaken in het verband met hoedanigheid, en bevoegdheden van personen. In het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden over dit rechtsgebied. Lees verder

Letselschade

Letselschade kan ontstaan na een bedrijfs- of verkeersongeval, roekeloosheid of zelfs opzet door bijvoorbeeld onenigheid. Er kan lichamelijke en of geestelijke schade ontstaan dat juridisch zal moeten worden behandeld. De letselschadeadvocaat zal rechtshulp bieden een schadevergoeding, smartengeld, claimen. Lees verder

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht is in Nederland een overkoepelt begrip voor regeringsbeleid dat wordt gehandhaafd bij de omgang van de instroom van vreemdelingen. Volgens de wet mag niet elke immigrant zomaar in Nederland komen wonen, hier gelden voor niet- Europese personen andere regels. Er zal eerst een aanvraag moeten worden gedaan dat zal worden getoetst door IND (Immigratie en naturalisatie dienst). Lees verder

Ondernemingsrecht

Een onderdeel van het omvangrijke privaatrecht is, ondernemingsrecht. Stichtingen en verenigingen vallen niet onder dit recht. Zodra de organisatie een winstoogmerk heeft en het om een rechtspersoon gaat valt het in deze categorie. Denk hierbij aan een zakenpartner, insolventierecht en faillissement en overige aspecten. Hiervoor zal de advocaat u op uw rechten kunnen wijzen en welke regels hiervoor gehandhaafd moeten worden. Hierbij komen veel juridische kwesties aan bod. Lees verder